• 99220199
  • arkhust_net@yahoo.com
Төв аймгийн Архуст сумын Засаг даргаас ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу төсөвт 6 байгууллагын удирдлага, ёс зүйн дэд хороо, албан хаагчдад СЗНБД Г.Мөнхгэрэл дараах сэдвүүдээр сургалт хийж, багийн дадлага ажиллагаа явууллаа.

Төв аймгийн Архуст сумын Засаг даргаас ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу төсөвт 6 байгууллагын удирдлага, ёс зүйн дэд хороо, албан хаагчдад СЗНБД Г.Мөнхгэрэл дараах сэдвүүдээр сургалт хийж, багийн дадлага ажиллагаа явууллаа.

1. “Чадамжид суурилсан хүний нөөцийн удирдлага”.

2. “Төрийн алба-Эрх зүйн орчны шинэчлэл”

3. “Төрийн албан хаагчийн ёс зүй-Харилцаа, Хандлага”

4. Шийдвэрийн төсөл боловсруулалт багийн ажиллагаа.

Салбар зөвлөлөөс зохион байгуулж буй сургалтууд нь төрийн байгууллага, албан хаагчдад:

- мэргэшил, арга зүйн зөвлөгөө өгч цогц чадамжийг дээшлүүлэх,

-харилцааны ур чадварыг сайжруулах,

- эерэг хандлагыг төлөвшүүлэх замаар ажлын бүтээжийг нэмэгдүүлэх зорилготой юм.

2024-05-15 06:02:43